Bảng điều khiển ánh sáng đường phố


Giới thiệu sản phẩm

(주)에코파워텍만의 ‘제주형’ 가로등 제어반

제주의 지역특색을 반영한 단순하고 사용이 용이한 ‘제주형’ 가로등 제어반
가로등 제어반[ECO-101(단방향), ECO-102(양방향)]‘제주형’ 가로등 제어반은 제주특별자치도에서 시행한 ‘제주지역 가로별 특성에 따른 도시 디자인 사업 (공공디자인진흥계획)’ 의 지원을 받아 개발된 디자인 특화 제품입니다

01. 제주 전통 이미지 반영
- 제주도 고유의 전통 건축 양식인 ‘정주석’을 현대적 감각으로 재해석
- 제주도의 자연 환경을 고려한 내구성 및 내식성이 강한 재질을 적용

02. 최신 공공 디자인 트렌드 반영
- 원색 사용을 지양하고 저명도, 저채도 색채를 이용
- 제주 현무암 느낌의 함마톤 분체도장으로 마감
- 보행자의 안전을 고려하여 외형은 최대한 곡선처리 하였으며 크기는 최소화 함

→ 도시 경관 뿐만 아니라 어느 장소에서나 자연스럽게 어울릴 수 있도록 디자인


03. 절전형 설계
- 주요 부품(전자개폐기:MC)을 절전형 제품으로 적용
- 타 제품 대비 소비 전력 최대 95% 절감 가능


Classification General MC Power-saving MC
Power consumption 24VA 0.5VA
Annual Power cost
(15h/d, 300day)
14,040kWh
(24VA x 15h/d x 300day x 130KRW/kWh))
720kWh
(1.0VA x 15h/d x 300day x 130KRW/kWh)
* Power consumption 24VA : General MC x 2EA Power consumption 12 VA x 2EA / 0.5A : Power-saving MC x 2EA Power consumption 2.5VA x 2EA
* Power cost 130원/kWh : Based on the power cost table of KEPCO )

04. 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 간편하게 구매가능
Phân loại Số nhận dạng của Logistics Chi phí đăng ký đấu thầu
Không trực tiếp (ECO-102) 23587724 3,100,000
Hai chiều(ECO-202) 23587725 4,700,000